Hoe gaan wij om met jouw privacy en data?

PRIVACY & COOKIE VERKLARING

De Roerganger, gevestigd aan Oolderhuuske 1 6041TR Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://roerganger.com 
Oolderhuuske 1 6041TR Roermond 
+31 475 327 873

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Roerganger verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • ​Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Provider

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Roerganger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@watersportschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Roerganger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met jou

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • De Roerganger verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Roerganger neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Roerganger) tussen zit. De Roerganger gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: geen

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De Roerganger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: 7jaar; Wettelijke verplichting

 • IP adres: 21 dagen; waarborging veiligheid server-cluster

 • Browser informatie zijn geanonimiseerd tot op twee octetten van het IP adres; locatie gegevens tot op stad niveau; ruwe geanonimiseerde data max 180dagen; Doel: analyse website performance en verbeteringen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Roerganger verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Roerganger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.​

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Roerganger gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De Roerganger vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Watersportschool.nl maakt gebruik van Matomo, een open source toepassing die op onze eigen server draait. Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door in Matomo het laatste twee octetten (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien.

GEPLAATSTE COOKIES

 • pkid.*  Bepaalt of je een nieuwe of terugkerende bezoeker bent; 13 maanden

 • pkses.* Bepaalt welke pagina's je tijdens dit bezoek bekijkt; beperkt tot sessie

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Roerganger en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@watersportschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Roerganger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Roerganger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roerganger.com